Προς:

 1. Δημάρχους & Δημοτικά Συμβούλια όλης της χώρας
 2. ΚΕΔΕ

Κοιν: Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων Δήμων όλης της χώρας

Συγκοιν. προς: ΓΣΕΕ

Αθήνα, 27 Μαΐου 2020

Θέμα: «Πρόσθετη αποζημίωση για πρόσθετη παροχή εργασίας απασχολούμενων με σύμβαση μίσθωσης έργου στον καθαρισμό για όσο διάστημα υφίστανται κίνδυνος διάδοσης του κορωνοϊού – COVID 19»

Αξιότιμοι κ.κ. Δήμαρχοι,

Αξιότιμε Πρόεδρε και Μέλη ΔΣ της ΚΕΔΕ,

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 27408/5-5-2020 με αριθμ. 114 Εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, προβλέφθηκε ότι οι καθαρίστριες των Γυμνασίων και Λυκείων όφειλαν να παρουσιαστούν για εργασία στις οικείες σχολικές μονάδες πριν την έναρξη λειτουργίας τους, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των αιθουσών και των κοινόχρηστων χώρων, αρχικά για τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου (11 Μαΐου) και εν συνεχεία για τους μαθητές των υπολοίπων τάξεων του Λυκείου καθώς και για τους μαθητές του Γυμνασίου (18 Μαΐου), ώστε να υποδεχθούν τους μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό, ενώ για τον καθαρισμό των κτιρίων απασχολούνται μέχρι σήμερα και οι καθαρίστριες των Δημοτικών σχολείων, τα οποία αναμένεται να μην λειτουργήσουν μέχρι και την 1η Ιουνίου.

Σε εκτέλεση της εγκυκλίου αυτής, παρατηρήθηκε το φαινόμενο σχολικές καθαρίστριες που εκ της σύμβασής τους παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε συγκεκριμένα σχολεία με συγκεκριμένες σε αριθμό αίθουσες και αποδοχές καθορισθείσες βάσει των αιθουσών αυτών, να καλύπτουν την καθαριότητα πολλών περισσότερων τετραγωνικών με τις ίδιες ακριβώς αποδοχές. Επίσης κλήθηκαν να παράσχουν τις υπηρεσίες τους πρωί και απόγευμα ή και παρέμεναν στο χώρο του σχολείου για πολλές ώρες συνεχόμενα και προέβαιναν σε παροχή υπηρεσιών καθαρισμού που υπερέβαινε κατά πολύ τις υποχρεώσεις τους, όπως αυτές ορίζονται στις συναφθείσες συμβάσεις έργου. Με απλά λόγια εξαναγκάστηκαν σε εργασία πλήρους απασχόλησης με μέσο όρο αποδοχών 300€ το μήνα, ενώ παράλληλα εξαναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν και οποιαδήποτε άλλη εργασία, την οποία υποχρεώνονταν να κάνουν προς εξασφάλιση του βιοπορισμού τους.

Πάραυτα οι συμβασιούχες και συμβασιούχοι στη σχολική καθαριότητα, υπάκουσαν στις εντολές σας και έδωσαν για άλλη μια φορά τον καλύτερο εαυτό τους, ώστε η μαθητική και η εκπαιδευτική κοινότητα να συνεχίσει να απολαμβάνει ένα ασφαλές και υγειές σχολικό περιβάλλον. Ωστόσο αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει σε βάρος και με καταπάτηση των ήδη ανύπαρκτων εργασιακών δικαιωμάτων τους.

Για το λόγο αυτό και προς ελάχιστη διασφάλιση αυτών των εργαζομένων, αιτηθήκαμε σε όλους τους δήμους της χώρας να κοινοποιήσουν εγγράφως στον καθένα και κάθε μία από αυτούς σε ποια σχολική μονάδα θα απασχολούνταν και σε πόσα τετραγωνικά (τα οποία σε κάθε περίπτωση θα έπρεπε να είναι αντίστοιχα της σύμβασης που έκαστος έχει συνάψει, ώστε να μην επιβαρυνθεί με επιπλέον εργασία για την οποία εν τέλει δεν έλαβε αποδοχές), ενώ σας επισημάναμε ότι η εργασία τους δεν δύναται να εκτείνεται καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας των σχολικών μονάδων, αλλά προσφέρεται, όπως προβλέπεται στην σύμβασή τους, μετά το πέρας λειτουργίας της σχολικής μονάδας, ώστε να μην διαταράσσεται επιπλέον ο οικογενειακός και επαγγελματικός προγραμματισμός αυτών.

Όλο το διάστημα που έχει μεσολαβήσει από την έναρξη της λήψεως μέτρων εναντίον της μετάδοσης του κορωνοϊού, οι σχολικές καθαρίστριες με μισθώσεις έργου αντιμετωπίζονται κατά τρόπο όμοιο με τις σχολικές καθαρίστριες που απασχολούνται με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ). Όμως, οι απασχολούμενοι με συμβάσεις έργου δεν έχουν ωράριο εργασίας και αμείβονται με το κομμάτι (ανά σχολική αίθουσα) και μάλιστα με αποδοχές κατά πολύ μικρότερες σε σχέση με αυτές των απασχολούμενων με συμβάσεις ΙΔΑΧ, καθώς οι τελευταίοι απασχολούνται 6,5 ώρες ημερησίως και παίρνουν 850€ καθαρά με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, ενώ οι συμβασιούχοι με μίσθωση έργου απασχολούνται πολλές φορές και πάνω από 8 ώρες ημερησίως, παίρνουν από 100€ έως 500€ (ανάλογα τις σχολικές αίθουσες που έχει συμφωνηθεί να καθαρίζουν) και δεν έχουν πρόσβαση σε κανένα εργασιακό και ασφαλιστικό δικαίωμα.

Προφανώς δια της εξομοιώσεως αυτής, για άλλη μία φορά επιβεβαιώνεται η πάγια θέση μας περί υποκρυπτόμενης σχέσης εξαρτημένης εργασίας. Περίτρανη άλλωστε επισφράγιση της θέσης μας αυτής αποτέλεσε και η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 10 της ΠΝΠ με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η οποία εξομοίωσε τις σχολικές καθαρίστριες με σύμβαση μίσθωσης έργου με τις σχολικές καθαρίστριες με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Δυστυχώς όμως η εξομοίωση έγινε και πάλι μόνο όμως ως προς τις υποχρεώσεις και όχι ως προς τα δικαιώματα, καθώς παρότι οι συμβασιούχοι κλήθηκαν να παράσχουν υπηρεσίες όμοιες ακριβώς με τις ΙΔΑΧ, δεν αναγνωρίστηκαν στις πρώτες ούτε κατ’ ελάχιστον τα στοιχειώδη εργασιακά δικαιώματα, που θα τους εξασφάλιζαν αξιοπρεπή διαβίωση και συνθήκες ασφάλειας.

Επιπροσθέτως, σε συνάντηση που είχε το συντονιστικό όργανο των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών μας οργανώσεων με τον Υπουργό Εσωτερικών, πληροφορηθήκαμε ότι οι Δήμοι σας χρηματοδοτήθηκαν με το ποσό των 15.000.000€ για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, ενώ αναμένεται απόφαση πρόσθετης χρηματοδότησής σας με ποσό που υπερβαίνει τα 70.000.000€ για τον ίδιο ακριβώς σκοπό.

Είναι λοιπόν σαφές ότι ενώ η κεντρική πολιτεία χρηματοδότησε με πρόσθετα κονδύλια τους Δήμους όλης της χώρας, επιλογή των δήμων ήταν να οδηγήσουν μηδενικά κονδύλια από την πρόσθετη χρηματοδότηση για την αποζημίωση των 9500 στη σχολική καθαριότητα, ώστε να αμειφθούν για την πρόσθετη εργασία που εσείς επιλέξατε με αποφάσεις σας να τους αναθέσετε.

Αξιότιμοι κ.κ. Δήμαρχοι,

Αξιότιμε Πρόεδρε και Μέλη ΔΣ της ΚΕΔΕ,

Εφόσον δια επικλήσεως του κορωνοϊού έχετε αποφασίσει να μας αξιοποιήσετε, όπου παρίσταται κάθε φορά ανάγκη στα σχολικά κτίρια, σας δηλώνουμε τη διαθεσιμότητά μας, αλλά θα πρέπει να γνωρίζετε ότι έχει έρθει πλέον η ώρα να ανταποκριθείτε στις οικονομικές σας υποχρεώσεις και να αποζημιώσετε την επιβαλλόμενη πρόσθετη εργασία λαμβάνοντας σχετικές αποφάσεις στα δημοτικά συμβούλια. Για το λόγο αυτό ζητάμε να φέρετε το θέμα προς συζήτηση στην επόμενη συνεδρίαση των δημοτικών σας συμβουλίων, αλλά και στο ΔΣ της ΚΕΔΕ και να καλέσετε εκπροσώπους των κατά τόπους οργανώσεων μας να τοποθετηθούν, είτε δια ζώσης, είτε μέσω πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης.

ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

 1. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ & ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
 2. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ «Η ΕΝΩΣΗ» & Σωματειακές Επιτροπές Καθαριότητας – Παραρτήματα Αττικής, Ευβοίας, Λάρισας, Τρίπολης, Βόλου-Αλμυρού, Μυτιλήνης, Ρόδου.
 3. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
 4. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ
 5. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
 6. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ-ΓΡΕΒΕΝΩΝ
 7. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΛΥΚΕΙΩΝ, ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ
 8. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
 9. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
 10. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
 11. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
 12. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 13. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
 14. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ
 15. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ
 16. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ
 17. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
 18. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
 19. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
 20. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ -ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ -ΛΥΚΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 21. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ «ΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΓΑΝΤΙΑ»
 22. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Ο «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ»
 23. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ»
 24. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 25. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ Π.Ε ΠΡΕΒΕΖΑΣ
 26. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
 27. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
 28. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
 29. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ «Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ»
 30. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΠΥΡΓΟΥ
 31. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
 32. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΙΟΥ