ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Για το επίδομα Βαρέων και Ανθυγιεινών στην Καθαριότητα Σχολικών Κτιρίων

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Οι “ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ”, με αφορμή την αναστάτωση που επικρατεί το τελευταίο χρονικό διάστημα σε σχέση με την κατάργηση του επιδόματος Βαρέων και Ανθυγιεινών» και με δεδομένο ότι οι εργαζόμενοι κάποιων Δήμων ενημερώθηκαν από τις υπηρεσίες τους ότι το συγκεκριμένο επίδομα θα τους καταβληθεί μέχρι και τον Οκτώβρη του τρέχοντος έτους κι έκτοτε, κόβεται, σας ενημερώνουμε ό,τι σε επικοινωνία που είχαμε με τα συναρμόδια Υπουργεία λάβαμε την παρακάτω ενημέρωση: “Με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 18 του ν.4354/2015, «1. Συστήνεται Επιτροπή αρμόδια για την επεξεργασία και υποβολή πρότασης μεταρρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, καθώς και για την εκπόνηση από κοινού με τους συναρμόδιους φορείς βραχυπρόθεσμου, μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου σχεδίου δράσης για την πρόληψη των παραγόντων κινδύνου στους χώρους εργασίας των φορέων στους οποίους παρατηρούνται επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας. 2. Αναφορικά με το καθεστώς χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, έργο της Επιτροπής είναι ιδίως: α) ο προσδιορισμός συγκεκριμένων κριτηρίων που συνδέονται με την έκθεση των εργαζομένων σε σοβαρό κίνδυνο βλάβης της υγείας τους εξαιτίας των συνθηκών που επικρατούν στο χώρο εργασίας όπου απασχολούνται, των ουσιών με τις οποίες έρχονται σε επαφή ή της φύσης και του αντικειμένου της απασχόλησής τους, β) ο προσδιορισμός της μεθοδολογίας, του τρόπου υπολογισμού του ύψους και των κατηγοριών του επιδόματος,   γ) η υπαγωγή των ειδικοτήτων/κλάδων και χώρων εργασίας στα ανωτέρω κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη τα περιγράμματα θέσεων εργασίας, όπου αυτά υπάρχουν, και τον βαθμό και τη συχνότητα έκθεσης στους παράγοντες με τους οποίους συνδέονται τα ανωτέρω κριτήρια».

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις παρ. 9 και 10 του ίδιου άρθρου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, «Η Επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει το έργο που περιγράφεται στις περ. α` και β` της παρ. 2 και να υποβάλει σχετική γνωμοδότηση, συνοδευόμενη από αναλυτική μελέτη, σύμφωνα με την ως άνω περιγραφή του έργου της στους συναρμόδιους Υπουργούς έως τις 30.5.2018, καθώς και από προκαταρκτική ποσοτικοποίηση της εκτιμώμενης επίπτωσης της εν λόγω γνωμοδότησης. Οι συναρμόδιοι Υπουργοί επεξεργάζονται τη γνωμοδότηση και παρέχουν σχετικές οδηγίες. Επί τη βάσει των ανωτέρω οδηγιών, η Επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει το έργο που περιγράφεται στην περ. γ` της παρ. 2 και να υποβάλει τελική γνωμοδότηση στους συναρμόδιους Υπουργούς έως τις 31.8.2021. Η διάρκεια λειτουργίας της συσταθείσας με την υπ` αρ. 2/14511/0004/12.3.2018 κοινή υπουργική απόφαση (ΑΔΑ: 728ΖΗΜ3Ξ), Επιτροπής, όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ` αρ. 2/56353/0004/22.11.2018 (ΑΔΑ: 63ΓΑΗ ΑΞ0) και 35114 ΕΞ 2020/1.4.2020 (ΥΟΔΔ 323) αποφάσεις παρατείνεται ως την ως άνω ημερομηνία. 10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας προσδιορίζονται οι δικαιούχοι, το ύψος και οι όροι και προϋποθέσεις καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής της παρ. 1. Η απόφαση εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της τελικής γνωμοδότησης της Επιτροπής της παράγραφος 1.».

Τέλος, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 12 του ίδιου άρθρου, όπως ισχύει, «12. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 10, το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας εξακολουθεί να καταβάλλεται στους ίδιους δικαιούχους, στο ίδιο ύψος και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος».

Η συσταθείσα με τις ως άνω διατάξεις Επιτροπή με το αριθ. 377/7-10-2021 έγγραφό της παρέδωσε το πόρισμά της στους συναρμόδιους Υπουργούς, οπότε και θα ακολουθήσουν οι περαιτέρω ενέργειες για την έκδοση της προβλεπόμενης στην παρ. 10 του άρθρου 18 του ν.4354/2015 Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Eπισπεύδων φορέας για την κατάρτιση και έκδοση της εν λόγω ΚΥΑ είναι το Υπουργείο Οικονομικών, δεδομένου ότι πρόκειται για χορήγηση επιδόματος.

Σε κάθε περίπτωση, αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι γνωμοδοτική και βάσει των διατάξεων του αρ. 20 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999), όπως ισχύει, είναι δυνατή η απόκλιση από την απλή γνώμη με ειδική αιτιολογία”.

Για το λόγο αυτό τα Σωματεία στη Σχολική Καθαριότητα που συντονίζουν τις δράσεις τους κάτω από την ομπρέλα των “ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ” έχουν αποφασίσει να ασκήσουν πιέσεις προς κάθε κατεύθυνση ώστε για τον κλάδο της σχολικής καθαριότητας να μην υπάρξει περικοπή αλλά αύξηση του επιδόματος. Από αυτά που έχουμε πληροφορηθεί, η αρμόδια επιτροπή εσφαλμένα και δίχως να έχει εικόνα του συνόλου των ανατίθεμενων στην καθαριότητα σχολικών κτιρίων καθηκόντων, εξέδωσε πόρισμα, λαμβάνοντας υπόψιν μόνο τα καθήκοντα που ασκούν οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι στους εσωτερικούς χώρους. Στην πραγματικότητα όμως οι απαρτίζοντες τη γνωμοδοτική επιτροπή παραγνωρίζουν στο πόρισμά τους το γεγονός ό,τι το προσωπικό σχολικής καθαριότητας απασχολείται κατά ένα μεγάλο μέρος σε εξωτερικούς χώρους έχοντας την ευθύνη καθαρισμού και απολύμανσης των αύλειων χώρων, των εξωτερικών αφοδευτηρίων, των πεζοδρομίων, των κήπων, των υδροροών, των βουλωμένων φρεατίων και αποχετεύσεων, ενώ ενίοτε διενεργεί οικοδομικές εργασίες (ελαιοχρωματισμούς, κουβάλημα μπάζων στις ανακαινίσεις) και εργασίες μετακόμισης βαρύτατου εξοπλισμού. Όλα αυτά βεβαίως στοιχειοθετούν μια διαφορετική εικόνα, εντελώς διαφορετική του “απλού καθαριστή/στριας εσωτερικού χώρου”, δίχως να περιγράφονται μέσα στις συμβάσεις και στα καθήκοντα εργασίας και δίχως η πολιτεία να αποζημιώνει το προσωπικό για όσα οι δήμοι έχουν φορτώσει στις καθαρίστριες και τους καθαριστές των σχολείων.

Καλούμε λοιπόν το σύνολο των εργαζομένων του κλάδου να βρίσκονται σε αγωνιστική ετοιμότητα διότι από την ασφάλεια του αποστειρωμένου γραφείου του κανένα μέλος γνωμοδοτικής επιτροπής και κανένα κυβερνητικό στέλεχος δεν θα καταφέρει να σχηματίσει ποτέ εικόνα των αντιξοοτήτων που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι χιλιάδες συναδέλφισσες και συνάδελφοι του κλάδου.